Внимание! Правила приема на обучение, расписание консультации вступительных экзаменов и специальных собеседований

Итоговые государственные экзамены

Мамандығы 0106000 – «Бейнелеу өнері және сызу», Біліктілік 0106013 – «Бейнелеу өнері және сызу пәнінен негізгі орта білім беру мұғалімі»
4 ИЗО Педагогика, бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі және сызуды оқыту әдістемесі бойынша кешенді емтиханға арналған сұрақтар

Мамандық 0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», Біліктілік 0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі»
216 РА Вопросы ИА по ПиП
216 РА Вопросы ИА по ЧМ
216 ка,кб,кг,кд,кж жеке пәндердің әдістемелерінен кешенді емтихан сұрақтары
216 ка,кб,кг,кд,кж Педагогика және психология пәндері бойына кешенді емтиханға арналған сұрақтары
217 к жеке пәндердің әдістемелерінен кешенді емтиханға арналған емтхан сұрақтары
217 к Педагогика және психология пәндері бойына кешенді емтиханға арналған сұрақтары

Мамандық 0103000 «Дене тәрбиесі және спорт», Біліктілік 0103023 «Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі»
4 ФВК, ПФВК, ПФВК1 арнайы пәндер бойынша кешенді емтиханға арналған ҚА сұрақтары
4 ФВК, ПФВК, ПФВК1 жалпы кәсіптік пәндер бойынша ҚА сұрақтары
4 ПФВР, ПФВР1Вопросы ИА по спецдисциплинам
4 ПФВР6 ПФВР1 Вопросы ИА комплексного экзамена по общепрофессиональным дисциплинам

Мамандық 0105000 «Бастауыш білім беру», Біліктілік 0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі»
4 КА, КБ Педагогика, психология және әдістемелер бойынша кешенді емтиханға арналған сұрақтар
4КА, КБ Арнайы пәндер бойынша кешенді емтиханға арналған сұрақтар
4 ША, ШБ Вопросы ИА по комплексного экзамена по педагогике, психологии и методике
4 ША, ШБ Вопросы ИА комплексного экзамена по спецдисциплинам

Мамандық 0108000 «Музыкалық білім беру», Біліктілік 0108013 «Мектепке дейінгі және негізгі орта білім
4 ПМУЗ арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан сұрақтары
4 ПМУЗ Дирижирлеу пәні бойынша қорытынды аттестация сұрақтары
4ПМУЗ Негізгі аспап бойынша қорытынды аттестация сұрақтары

Мамандық 0111000 «Негізгі орта білім», Біліктілік 0111013 «Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі»
4 ПКЯЛ Қорытынды аттестацияға арнайы пәндер бойынша кешенді емтиханға арналған сұрақтар
4 ПКЯЛ Педагогика, психология, жпт, қазақ тілін оә және әдебиет оә пәндері бойынша кешенді ем

Мамандық 0111000 «Негізгі орта білім», Біліктілік 0111083 «Шетел тілі мұғалімі»
4 ая пая пая1 Арнайы пәндер бойынша кешенді емтиханға арналған сұрақтар
4 ая, пая, пая1 Педагогика, психология және әдістемелер бойынша кешенді емтихан сұрақтар

Мамандық 0111000 «Негізгі орта білім», Біліктілік 0111093 «Информатика мұғалімі»
4 ИВТК Арнайы пәндер бойынша кешенді емтиханға арналған сұрақтар
4 ивтк Педагогика, психология және әдістемелер бойынша кешенді емтиханға арналған сұрақтар